Biyernes, Nobyembre 25, 2011

PAGSULAT

na p

PAGSULAT
n  Ay walang katapusan at paulit-ulit na proseso sa layuning makalikha ng maayos na sulatin.
n  Nangangailangan ng tiyaga
n  Ayon kay White at Strunk ito ay matrabaho at mabagal na proseso dahil sa ugnayan at koneksyon ng pag-iisip.

ELEMENTO SA PAGSULAT

A.    PAKSA
            - saan maaaring ihango?

            Ang Pagsulat ay isang prosesong panlipunan na maaaring bunga ng ss:
            1. bilang reaksyon ng isang tao sa kanyang nabasa, naranasan o namasdan upang maipaabot ang
kanyang pananaw at panuntunan sa buhay.

2. bilang reaksyong pangkomunikatibo ng sumulat sa kanyang nabasa o nasaksihan at naranasan na nagpapahayag ng kanyang kaalaman at pagpapahalaga.
           
3. sa layuning makapagbigay lugod o kasiyahan lalo’t ito ay malikhaing sulatin na nagpapasigla ng imahinasyon at tumutugon sa damdamin.

B. MGA LAYUNIN
                        Ito ay maaaring:
                        1. Pansariling Pagpapahayag
                        2. Pagbibigay ng Impormasyon
                        3. Malikhaing Pagsulat

C. AUDIENCE/MAMBABASA

D. WIKA

MGA BAHAGI NG TEKSTO

1. PANIMULA – ipinakilala ang paksa
                        -ginagamit na panawag pansin/pang-akit sa damdamin ng mambabasa.
                        - Ito ay introduksyon
                        - nagsisimula sa pangkalahatang pangungusap tungkol sa paksa
                        -nangangailangan ng 3-5 na sunod- sunod na pangungusap na magpapalawak
at tutukoy sa saklaw ng paksa.
                        - isang tesis na pahayag ang huling pangungusap.
                        - may authorial stance
Tesis na Pahayag – ay isang pangungusap ng iyong pahayag sa iyong pangunahing
ideya.
Authorial Stance – perspektibo ng may akda sa kanyang sinusulat.


2. KATAWAN – isinasaad dito ang nilalaman ng teksto. Ang bawat talata ay isa ng kabuuan,
may simula, katawan, gitna at wakas.
                                    2 Kakayahang Hinihingi
                                                a. Mag-uuri-uri
                                                b. Magsuri
3. WAKAS/KONKLUSYON –naglalahad ng buod.
                        -nakapaghahain ng katibayan at pangangatwiran3 PANGUNAHING BAHAGDAN SA PROSESO NG PAGSULAT


  1. BAGO MAGSULAT – paghahanda
  2. HABANG NAGSUSULAT
                        a. Pagsulat ng Burador
                                    - pagsulat nang tuluy-tuloy
                                    - di muna isaaalang-alang ang
                                       gramatika/estruktura/pormat                       b. Muling Pagsulat
                                    - Rebisyon
                                    - Pagwawasto/Pag-edit

      3. PAGKATAPOS MAGSULAT
                        - basahin sa klase
                        - talakayin
                        - isali sa timpalak
                        - ilathala

ANG PROSESO NG PAGSULAT

1. Brainstorming
2. Pagsulat ng Burador
3. Revisyon/ Pagrebisa
4. Pag-edit/Editing
5. Paglalathala

Pinagkunan: Atanacio, Heide. Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik


BALANGKAS NG KURSO SA FILIPINO 2A

Divine Word College of Legazpi
Legazpi City

BALANGKAS NG KURSO SA FILIPINO 2A
Ikalawang Semestre, Taong Panuruan, 2011-2012

PAMAGAT NG KURSO:      Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

PAGLALARAWAN  NG KURSO:

Pagpapalawak ng mga kaalaman sa kritikal na pagbasa at lohikal na pagsulat tungo sa pagsasagawa ng sariling puna.

PANGANGAILANGAN NG KURSO:  Filipino 1a

KREDIT YUNIT: 3 Yunit

TALATAKDAAN NG PAGTUTURO: 54 oras

PANLAHAT NA LAYUNIN:

                        Pagkatapos ng kurso, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1.     Napapahalagahan bilang mag-aaral ng DWCL ang misyon, bisyon, at tunguhin nito;
2.    Nakapagpapakita ng mataas na antas ng kakayahang komunikatibo sa akademikong Filipino;
3.    Nakagagamit ng mga kaalaman at kasanayan sa kritikal na pag-unawa ng mga teksto sa iba’t ibang disiplina na nakatuon sa tekstwalisasyon at kontekstwalisasyon ng mga ideya;
4.    Nagkakaroon ng positivong saloobin sa paggamit ng Filipino sa pananaliksik; at
5.    Nakapagsasagawa ng sistematikong pananaliksik

NILALAMAN NG KURSO AT TALATAKDAAN NG PAGTUTURO:


Mga Paksa
Takdang Oras

I.              Oryentasyon ng Kurso at Pagtalakay sa Misyon, Bisyon at Tunguhin ng DWCL
A.    Ang Wika Batayang Kaalaman sa Wika at Komunikasyon
B.    Ang Sosyolohikal at Sikolohikal na Pananaw Bilang Pundasyon ng Edukasyong Pangwika
C.   Mga Paraan ng Pagpapahayag
D.   Iba’t Ibang Genre ng Nakasulat na Teksto
II.            Pagbasa sa Iba’t Ibang Disiplina
A.    Definisyon, Kalikasan at Kahalagahan ng Pagbasa
B.    Limang Dimensyon sa Pagbasa
C.   Iba’t Ibang Proseso ng Pagbasa
1.     Prosesong Sikolohikal ng Pagbasa
a.     Teoryang Iskema
b.    Interaktibong Proseso ng Pagbasa
c.    Mga Elemento ng Metakognitiv na Pagbasa
d.    Teoryang Bottom-Up
e.    Teoryang Top-Down
III.           Pagsulat sa Iba’t Ibang Disiplina
A.     Kahulugan at Kalikasan ng Pagsulat
B.    Kahalagahan ng Pagsulat
C.   Sosyo-Kognitib na Pananaw sa Pagsulat
1.    Kognitibong Dulog: Pagsulat Bilang Sariling Ekspresyon at Pagbibigay ng Kahulugan
2.    Sosyo-Kultural na Dulog – Pagsulat Para sa Afirmasyon
3.    Dulog sa Pagpili ng Genre – Pagsulat Para sa Iba’t Ibang Diskors
4.    Kritikal na Dulog:  Pagsulat Para sa Panlipunang Pagbabago
5.    Dulog na Beheyvioral at Fanksyonal: Pagsulat Para sa Asimilasyon
D.    Pagsulat Bilang Multidimensyonal na Proseso
E.    Mga Layunin ng Pagsulat
1.     Ekspresiv
2.    Imaginativ
3.    Informativ
4.    Persweysiv
F.    Istandard na Dapat Taglayin ng Sulatin
1.     Kaisahan
2.    Koherens
3.    Kalinawan
4.    Kasapatan
5.    Empasis/Diin
6.    Kagandahan
G.   Ang Gamit ng Wika
1.     Ayon sa Tono/Lenggwaheng Ginamit
2.    Ayon sa Uri ng Sulatin
3.    Ayon sa Antas ng Wika
4.    Ayon sa Pagkakagamit ng Wika
5.    Ayon sa Istilo
H.   Mga Hakbang sa Pagsulat
I.      Mga Uri ng Pagsulat
1. Akademik
                        2. Teknikal
                        3. Jornalistik
                        4. Referensyal
                        5. Profesyonal
                        6. Malikhain

IV.          Pananaliksik
A.     Kahulugan
B.    Layunin
C.   Mga Katangian ng Mabuting Pananaliksik
D.   Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Mananaliksik
E.    Mga Pananagutan ng Isang Mananaliksik
F.    Ang Isyu ng Plagyarismo
G.   Ang Pamanahong Papel
1.     Mga Pahinang Preliminari
2.    Kabanata 1: Ang Suliranin at Kaligiran Nito
3.    Kabanata 2: Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
4.    Kabanata 3: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
5.    Kabanata 4: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos
6.    Kabanata 5: Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon
7.    Ang Panghuling Pahina
H.    Ang Paksa at Pamagat-Pampananaliksik
I.      Mga Hanguan ng Impormasyon o Datos
J.    Panngangalap ng mga Impormasyon
K.    Dokumentasyon at Istelong Parentetikal
L.    Presentasyon ng mga datos
M.   Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon
N.   Ang Listahan ng mga Sanggunian

Linggo 1-2Linggo 3-4


Linggo 5-6

Linggo 7-8

Linggo 9-10

Linggo 11-18METODOLOHIYA:

            Panel-talakayan
            Lektyur-talakayan
            Malayang talakayan
            Concentric Circle
            Bagyong-isip
            Pananaliksik
Brainwriting
            Ulat-talakayan at iba pa…

PANGANGAILANGAN:

1.    Pagdalo sa klase
2.    Pumasa sa mga pagsubok
3.    Pakikilahok sa talakayan
4.    Pagsagawa ng pasalita at pasulat na praktikum
5.    Pagsagawa ng pananaliksik

PARAAN NG PAGMAMARKA:
           
a.    Sa bawat panahunang pagmamarka ay batay sa dalawang kriterya
·         Class Standing ---------------------------------------------------- 67%
Ø  Pakikilahok sa klase
Ø  Ulat/pananaliksik/proyekto
Ø  Maikli at mahabang pagsubok
·         Marka sa Term Examination ---------------------------------- 33%

b.    Final Grade = Average ng Prelim, Midterm, Pre-Final at Final Grade

SANGGUNIAN:

A.   Aklat:

Austero, Cecilio et al.  Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.
               Grandwater Corp. Graphics Inc. Caloocan City. 2006.

Bernales, Rolando et. al. Kritikal na Pagbasa at Lohikal na Pagsulat Tungo
               sa Pananaliksik. Mutya Publishing House Inc., Valenzuela City. 2006

Jocson, Magdalena et. al. Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t Ibang Disiplina.
               Lorimar Publishing Co. Inc., Quezon City. 2005.

Espina, Leticia et. al. Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.
               Mindshapers Co.,Inc.,Manila.

B.   Internet Websites: